Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tero Ikävalko (Y-tunnus: 2642540-2)
Kuninkaankatu 15 B 13
33210 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tero Ikävalko
Puhelin +358 50 341 3107
Sähköposti laulutunnit@teroikavalko.fi

REKISTERIN NIMI

Lauluopetuksen ja laulun verkkokurssin asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tero Ikävalkon laulunopetustoiminnan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä www.teroikavalko.fi sivuston opetusmateriaalien käyttöoikeuksien ja sivuston käyttäjätilien hallinnointi asiakkaille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämien yhteystietojen välityksellä asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä mm. hänen palveluiden ostamiseen tai käyttämiseen liittyvissä asioissa.

Sähköpostin välityksellä asiakkaalle voidaan myös lähettää sekä laulutunteihin että verkko-opetukseen liittyen tietoa ja tarjouksia. Asiakas voi halutessaan kieltää tämän kaltaisen sähköpostiviestinnän.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Rekisteri sisältää lisäksi seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

  • laskutusta, maksuja ja maksamista koskevia tietoja.
  • asiakkuuteen, sopimuksiin, palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot kuten tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot.

Rekisteri ei sisällä tietoja käyttäjän käyttäjätunnuksen yhteydessä luomasta salasanasta.

Rekisteri voi sisältää tietoja laulunoppilaan opetushistoriasta, mikä tarkoittaa laulunopettaja Tero Ikävalkon tekemiä laulutuntimuistiinpanoja. Nämä voivat käsittää esimerkiksi muistiinpanoja laulutunneilla tehdyistä harjoitteista sekä harjoitelluista kappaleista ja oppilaan kehitystason arviointia.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot on kerätty asiakkaiden itsensä antamien ilmoitusten perusteella silloin, kun asiakas on ilmoittautunut Tero Ikävalkon lauluoppilaaksi tai luonut käyttäjätunnukset Tero Ikävalkon internetsivustolla.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään hänen pyynnöstään, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Tero Ikävalkon myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti.